آدم‌های پیش‌بینی‌ناپذیر را از زندگی‌تان حذف کنید

من در مقاطع مختلف زندگی‌ام- چه در کار و چه در ارتباطات دوستانه- به تجربه دریافته‌ام که «اطمینان» و «اعتماد» یکی از اصول مهم ارتباط با آدم‌هاست. جایی که اعتماد نباشد، تعلق و پایبندی هم شکل نمی‌گیرد. اما این اعتماد در رابطه چه زمانی شکل می‌گیرد؟ زمانی که هر دو طرف حرفشان سند باشد. یعنی […]