آغاز دهه چهارم زندگی من و چند تشکر

ورود به دهه چهارم زندگی و آغاز سی سالگی، رسالت و مسئولیت سنگین‌تر و البته انسانی‌تری را به دوش من نهاده است؛ من جدی‌تر از قبل در پی آنم که چراغی در زندگی مردمان میهنم روشن کنم و دلگرمم به همراهی و حضور شما عزیزانم در این صفحه؛ من در این سال‌ها افتخار تلمذ و […]