درباره خردمندی

این یکی از نوشته‌های قدیمی من است که متعلق به دو- سه سال پیش است: خردمندی (Wisdom) یک نقطه در دستگاهِ مختصاتِ زندگیِ فرد نیست. هدفِ غایی (End goal) نیست. خردمندی یک فرایند (Process) است، مسیر است، خودِ تحول است. پویاست (Dynamic). مداومتِ نو-شَوَنده‌گی است. خردمندی، فهمِ این است که من کامل نیستم، نقص دارم. […]