چقدر در شغلت به دنبال معنا هستی؟

گاهی اوقات فکر می‌کنیم جستجوی معنا فقط در حوزه‌های معنوی و جستجوهای درونی و شخصی نمود دارد، درحالی‌که این همهٔ حقیقت نیست. شغل؛ که من آن را مفهومی برای به فعلیت درآمدنِ ظرفیت‌های نهفته فرد می‌دانم (و نه فقط هشت ساعت کار در روز) یکی از آن حوزه‌هایی است که می‌تواند مسبب بهره‌وری یا دل‌مردگی […]