فریب «فرایندگراها» را نخوریم؛ «برنده شدن» مهم است!

فرایند‌گرایی و شعارهایی مثل «از مسیر لذت ببر، مقصد مهم نیست!» به نظر من میوهٔ منحوس مدرنیسم است. این تفکر رفته‌رفته دارد جای خودش را بین عوام (منظورم از عوام مردم عادی است) باز می‌کند و این روزها زیاد می‌شنویم که مقصد بهانه است، مسیر مهم است. حتی در ادبیات آموزشی هم این طرز تفکر […]